Lịch trực học trực tuyến và trực trường trong thời gian nghĩ cho cán bộ và giáo viên trường THCS Hoài Thanh